"พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาคุณภาพชีวิต อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

 
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาล

 

 

 

 

 

ประกาศหลักเกณฑ์การจัดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นพิเศษ

 

สำหรับพนักงานเทศบาล

********************

                                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (4)  ประกอบมาตรา  24  วรรคเจ็ด   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.. 2542   และข้อ  7  วรรคสอง แห่งประกาศคณะกรรมการ มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2544  และข้อ  วรรคสอง แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล       เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น  ลงวันที่             22  พฤศจิกายน  2544  และคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลในการประชุมครั้งที่ 5/2545  เมื่อวันที่  31  พฤษภาคม  2545  ได้มีมติประกาศหลักเกณฑ์การจัดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาลไว้  ดังต่อไปนี้

                        1.   เทศบาลที่บริหารจัดการการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับ พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล  ได้ต่ำกว่าที่กำหนดในมาตรา 35  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.. 2542  และเทศบาลได้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด  เทศบาลนั้นอาจกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลเพิ่มอีกได้ 

                        การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานและลูกจ้างของเทศบาล  ตามที่กำหนดในวรรคหนึ่ง ต้องมีลักษณะเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และเป็นการจ่ายให้ในลักษณะของสวัสดิการสำหรับพนักงานและลูกจ้างของเทศบาล  โดยให้นำเงินในส่วนที่เหลือจากกรณีที่ค่าใช้จ่าย  เงินเดือน           และประโยชน์ตอบแทนอื่นไม่สูงกว่าร้อยละสี่สิบ  ตามมาตรา  35  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร      งานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ..  2542  มาใช้แต่ทั้งนี้วงเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นของพนักงานหรือลูกจ้างที่ได้รับแต่ละคนต้องไม่เกิน เท่าของอัตราเงินเดือน หรือค่าจ้าง

 

 

                        2.  เทศบาลอาจกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตามข้อ 1   ได้ดังต่อไปนี้

(1)   กำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายการเพิ่มขึ้นใหม่นอกเหนือจากรายการตามที่

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนด  และกำหนดอัตราค่าตอบแทน  ตลอดทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับประโยชน์ตอบแทนอื่นรายการใหม่นั้น                  

                             (2)  การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นในลักษณะเป็นเงินเพิ่มพิเศษจากรายการประโยชน์ตอบแทนอื่นที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนด

                                3.  เมื่อเทศบาลกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นตามข้อ  แล้ว ให้เสนอ เรื่องให้คณะกรรมการพนักงาเทศบาลพิจารณา  ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลให้คำนึงถึงสิทธิ สวัสดิการของพนักงานและลูกจ้าง  ที่ได้รับตามความจำเป็น ความเหมาะสม งบประมาณรายได้ของเทศบาล 

                                ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเสนอเรื่องการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นตามวรรคหนึ่ง และความเห็น ให้คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลพิจารณา  เมื่อคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลพิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกเทศมนตรีประกาศใช้บังคับต่อไป 

                        4.  การปรับปรุงการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานหรือลูกจ้างของ         เทศบาล  ตามข้อ 2 (1)  ให้มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่กำหนดไว้เดิม หรือ การยกเลิกการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นนั้น ให้เทศบาลดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3   โดยอนุโลม

                        5.  การปรับปรุงการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นในลักษณะเป็นเงินเพิ่มพิเศษจาก      รายการประโยชน์ตอบแทนอื่น  ที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนดตามข้อ 2 (2)  ให้มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่กำหนดไว้เดิม ให้เทศบาลดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3  โดยอนุโลม  เว้นแต่ การกำหนดให้มีอัตราค่าตอบแทนลดลงต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดไว้สำหรับข้าราชการพลเรือนจะได้รับ หรือ การยกเลิกการกำหนด        ประโยชน์ตอบแทนอื่นนั้น จะกระทำมิได้

 

 

 

 

                        6.  ในกรณีที่เทศบาลกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานและลูกจ้างของ      เทศบาลตามข้อ แล้ว  หากปรากฏว่าเทศบาลนั้นไม่สามารถบริหารจัดการการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง         และประโยชน์ตอบแทนอื่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดให้เทศบาลพิจารณาดำเนินการปรับปรุงหรือ ยกเลิกการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น  ที่กำหนดตามข้อ 2 (1) และ (2)  เป็นลำดับแรก

                        การปรับปรุงหรือยกเลิกการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้เทศบาลดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อ หรือข้อ 5   โดยอนุโลม

ประกาศ วันที่                               .. 2545

 

 

                                    ร้อยตำรวจเอก

(ปุระชัย  เปี่ยมสมบูรณ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
................................................
infographics
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
บ้านหนองไฮ
E-mail
คสช
aec
ท้องถิ่นจังหวัด
เช็คอีเมล์
อำนาจเจริญ
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงาน กพ.
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
OTOP
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ททท
สสส
ดูทีวีออนไลน์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์