"พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาคุณภาพชีวิต อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

 
ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดขนาดของเทศบาล

ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดขนาดของเทศบาล

***************************


 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (9) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ็ด  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  ..  2542  และ ข้อ 1 แห่งประกาศคณะกรรมการกลาง              พนักงานเทศบาล  เรื่อง  กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  วิธีการบริหาร        และการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล  ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2544  และ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในการประชุมครั้งที่  4/2545  เมื่อ        วันที่  29  เมษายน  2545 มีมติเห็นชอบให้ประกาศหลักเกณฑ์กำหนดขนาดของเทศบาล  ดังต่อไปนี้

            1.  ให้กำหนดขนาดของเทศบาลออกเป็น  3  ขนาด  ได้แก่  ขนาดใหญ่  ขนาดกลาง  และขนาดเล็ก  เทศบาลใดจะเป็นขนาดใด  ให้กำหนดดังนี้

                  เทศบาลชั้น 1           เดิม  จัดให้เป็นเทศบาลขนาดใหญ่

                  เทศบาลชั้น 2 – 6     เดิม  จัดให้เป็นเทศบาลขนาดกลาง

                  เทศบาลชั้น 7           เดิม  จัดให้เป็นเทศบาลขนาดเล็ก

2.      เทศบาลสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยจะต้อง      

ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น  ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด

3.      คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบการกำหนดขนาดของเทศบาลเป็น

ขนาดใหญ่  ขนาดกลาง  และขนาดเล็กตามที่เทศบาลเสนอ

            4.   ให้นำการกำหนดขนาดของเทศบาลมาใช้ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงระดับตำแหน่ง         ผู้บริหารของเทศบาล  ตามกรอบระดับตำแหน่ง  แนบท้ายหลักเกณฑ์

                   การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงระดับตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด

            5.   การเปลี่ยนแปลงขนาดเทศบาลหรือระดับตำแหน่งตามข้อ 2 และข้อ 4 ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก่อน

ประกาศ ณ วันที่                                                   .. 2545

 

 

                                    ร้อยตำรวจเอก
                                                          (ปุระชัย  เปี่ยมสมบูรณ์)

                                                     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

                                                ประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล


กรอบระดับตำแหน่งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้บริหารตามขนาดของเทศบาล

(แนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดขนาดของเทศบาล)

       ขนาดเทศบาล

 

 

ระดับตำแหน่ง

ใหญ่

(ชั้น 1 เดิม)

จำนวน 48 แห่ง

กลาง

(ชั้น 2-6 เดิม)

จำนวน 434 แห่ง

เล็ก

(ชั้น 7 เดิม)

 จำนวน 647 แห่ง

ปลัดเทศบาล

9

8  หรือ  7

 

6

(3-5 เดิม ให้รักษาการในตำแหน่งไปก่อน)

รองปลัดเทศบาล

  8    

8  หรือ 7

7

7  หรือ  6

ไม่มีการกำหนดตำแหน่งรองปลัด               เทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการระดับสำนัก

 

9

-

-

หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง ระดับส่วนในสำนัก หรือเทียบเท่า

8

8 หรือ  7

6

หัวหน้าฝ่ายในกองหรือเทียบเท่า

 

 

7  หรือ  6

7  หรือ  6

-

           

 

 

หมายเหตุ  ปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานเทศบาล 3-5)  ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งไปก่อน  เมื่อบุคคลดังกล่าวได้รับการเลื่อนและแต่งตั้งเป็นปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานเทศบาล 6) แล้ว ให้ถือว่าตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล) 3-5 เดิมถูก

ยกเลิกไป
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................
infographics
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
บ้านหนองไฮ
E-mail
คสช
aec
ท้องถิ่นจังหวัด
เช็คอีเมล์
อำนาจเจริญ
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงาน กพ.
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
OTOP
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ททท
สสส
ดูทีวีออนไลน์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์