"พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาคุณภาพชีวิต อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

 
ประกาศหลักเกณฑ์การรายงานเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการปฏิบัติการอื่น สำหรับพนักงานเทศบาล

 

ประกาศหลักเกณฑ์การรายงานเกี่ยวกับการคัดเลือก  การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การเลื่อนระดับ

การเลื่อนขั้นเงินเดือน  และการปฏิบัติการอื่น  สำหรับพนักงานเทศบาล

**********************************

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (9) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ็ด แห่งพระราช          บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และข้อ  34  แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล   เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  วิธีการบริหารและ               การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล                   ลงวันที่  22 พฤศจิกายน 2544และคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลในการประชุมครั้งที่  11/2544                 เมื่อวันที่  26  ธันวาคม  2544 มีมติเห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์การรายงานเกี่ยวกับการคัดเลือก                การบรรจุและแต่งตั้ง  การเลื่อนระดับ  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  และการปฏิบัติการอื่น  สำหรับพนักงาน           เทศบาล  ดังนี้

                        1.  เมื่อเทศบาลได้มีคำสั่ง  หรือประกาศเกี่ยวกับพนักงานเทศบาล  หรือตามที่กำหนดในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น  ดังต่อไปนี้

(1)    การสั่งบรรจุและแต่งตั้ง  ซึ่งหมายถึง  การสั่งบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้ง                ให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาล  ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก            การบรรจุและแต่งตั้ง  การย้าย  การโอน  การรับโอน  การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล

(2)    การสั่งแต่งตั้ง  ซึ่งหมายถึง  การสั่งย้าย  โอน  รับโอน  เลื่อนระดับ  ตามมาตรฐาน ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก  การบรรจุและแต่งตั้ง  การย้าย  การโอน  การรับโอน         การเลื่อนระดับ  และการเลื่อนขั้นเงินเดือน  สำหรับพนักงานเทศบาล

(3)    การเลื่อนขั้นเงินเดือน  การสั่งให้ได้รับเงินเดือน  เงินประจำตำแหน่ง  การให้ได้            รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ  และการได้รับประโยชน์ตอบแทนอื่น  ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการอัตรา          เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน  และประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเทศบาล  และมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  การคัดเลือก  การบรรจุและแต่งตั้ง  การย้าย  การโอน  การรับโอน          การเลื่อนระดับ  และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล

 

(4)    การสั่งประจำเทศบาล   การสั่งผู้ประจำเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งอื่น  และการสั่งให้ช่วยปฏิบัติราชการ  ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล

(5)    การสั่งให้ออกจากราชการ  ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ

(6)    การประกาศการพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

(7)    การประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  การกำหนดอำนาจหน้าที่          การแบ่งส่วนราชการภายใน  การจัดตั้ง  การปรับปรุง  การรวมหรือการยุบเลิกการจัดแบ่งส่วนราชการของเทศบาล  ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ   วิธีการบริหารและการปฏิบัติงาน        ของพนักงานเทศบาล  และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล

(8)    การประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล  ตามแผนอัตรากำลังของเทศบาลการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่ง  แผนอัตรากำลังของเทศบาล  ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ        อัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่งสำหรับพนักงานเทศบาล

ให้เทศบาลที่ออกคำสั่งหรือประกาศดังกล่าว  รายงานไปยัง  คณะกรรมการกลางพนักงาน

เทศบาล  โดยส่งสำเนาคำสั่ง  หรือประกาศนั้นอย่างละ  3  ฉบับ  ไปให้ภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่ออก คำสั่งหรือประกาศ  และสำหรับกรณีการบรรจุและแต่งตั้งตาม (1)  ให้ส่งทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาลตาม  3  ของผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่ได้กรอกรายการและตรวจสอบถูกต้องแล้วไปพร้อมกันด้วย

2.   เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดให้มีการประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือก   ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก  การบรรจุและแต่งตั้ง  การย้าย  การโอน  การรับโอน  การเลื่อนระดับ  และการเลื่อนขั้นเงินเดือน  สำหรับพนักงานเทศบาล  ดังต่อไปนี้

      (1)  การสอบแข่งขัน  เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

      (2)  การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน

      (3)  การสอบคัดเลือก  เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล  ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

      (4)  การคัดเลือก  เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งใน ระดับที่สูงขึ้น

ให้เลขานุการคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  รายงานไปยังคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  โดยส่งสำเนาประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือกนั้น  อย่างละ  3  ฉบับ  ภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่ประกาศ

                        3.  ให้เทศบาล  จัดให้มีทะเบียนประวัติของพนักงานเทศบาลทุกคน  โดยจัดเก็บไว้ที่           เทศบาล  1  ฉบับ  และส่งให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล  เก็บไว้  1  ฉบับ  และคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เก็บไว้  1  ฉบับ

                        การจัดทำทะเบียนประวัติของพนักงานเทศบาลลักษณะ รูปแบบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ        ทะเบียนประวัติ  วิธีการบันทึกรายการในทะเบียนประวัติ  และการจัดทำแฟ้มประวัติพนักงานเทศบาล        โดยให้นำลักษณะรูปแบบที่เคยปฏิบัติตามมาใช้บังคับโดยอนุโลมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

4.  พนักงานเทศบาล  ผู้ใดได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย ในประเทศ  หรือต่างประเทศ  ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  หรือลาติดตาม        คู่สมรสตามระเบียบว่าด้วยการลาของพนักงานเทศบาล  ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น  สมรส  หย่า           เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล  หรือตาย  ให้เทศบาลที่อนุญาตหรือได้รับแจ้ง  รายงานไปยัง  คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  ภายในห้าวันทำการนับแต่วันอนุญาตหรือวันได้รับแจ้ง  แล้วแต่กรณี

                        5.  ให้เทศบาลรายงานอัตรากำลังพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษา  โดยคำนวณตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด  แล้วรายงานคณะกรรมการกลางพนักงาน           เทศบาล ทราบภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี

ประกาศ ณ วันที่                                                   .. 2545

 

                                    ร้อยตำรวจเอก

(ปุระชัย  เปี่ยมสมบูรณ์)

                                                              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
................................................
infographics
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
บ้านหนองไฮ
E-mail
คสช
aec
ท้องถิ่นจังหวัด
เช็คอีเมล์
อำนาจเจริญ
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงาน กพ.
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
OTOP
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ททท
สสส
ดูทีวีออนไลน์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์