"พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาคุณภาพชีวิต อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

 
ประกาศหลักเกณฑ์การสั่งพนักงานเทศบาลไปช่วยปฏิบัติราชการ

 

ประกาศหลักเกณฑ์การสั่งพนักงานเทศบาลไปช่วยปฏิบัติราชการ

***************************

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (9) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  และข้อ  23  แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  วิธีการบริหารและ             การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล                   ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2544  และคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลในการประชุมครั้งที่  1/2545  เมื่อวันที่ 30  มกราคม  2545   มีมติเห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์การสั่งพนักงานเทศบาลไปช่วยปฏิบัติราชการ  ดังนี้              

                        1  ในหลักเกณฑ์นี้

    “การสั่งพนักงานเทศบาลไปช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว”  หมายความว่า     

การให้พนักงานเทศบาลไปช่วยปฏิบัติราชการในส่วนราชการอื่นภายในเทศบาลเดียวกันหรือต่างเทศบาล           หรือส่วนราชการอื่น  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น

                        2  นายกเทศมนตรีมีอำนาจสั่งให้พนักงานเทศบาลในส่วนราชการหรือสถานศึกษาหนึ่งไปช่วยปฏิบัติราชการในอีกส่วนราชการหรือสถานศึกษาหนึ่งในเทศบาลเดียวกันได้ทุกตำแหน่ง

                                    การสั่งให้พนักงานเทศบาลให้ไปช่วยปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่ง ให้คำนึงถึง   ภารกิจหน้าที่ที่ต้องไปปฏิบัติมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความรู้ความสามารถตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานเทศบาลผู้นั้นด้วย

                        3  ห้ามมิให้สั่งพนักงานเทศบาลไปช่วยปฏิบัติราชการในเทศบาลอื่น ส่วนราชการ          หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น   เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง  เพื่อประโยชน์ของทางราชการโดยรวม นายกเทศมนตรี  อาจสั่งให้พนักงานเทศบาลไปช่วยปฏิบัติราชการในเทศบาลอื่น ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นได้ โดยให้พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดความเสียหายกับเทศบาลต้นสังกัดเป็นหลักและอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

(1)    ให้ผู้มีอำนาจของหน่วยงานอื่นที่ประสงค์ขอตัวพนักงานเทศบาลไปช่วยปฏิบัติ

ราชการกับนายกเทศมนตรีของเทศบาลต้นสังกัด  ทำความตกลงกันโดยมีหนังสือยินยอม

  

(2)   พนักงานเทศบาล  ผู้ที่จะถูกสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการจะต้องสมัครใจที่จะไป

ช่วยปฏิบัติราชการในหน่วยราชการอื่นนั้น   และต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ  ในงานตามภารกิจที่ไปช่วยปฏิบัติราชการนั้น และตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานผู้นั้นด้วย

(3)   การสั่งพนักงานเทศบาลให้ช่วยปฏิบัติราชการ   ให้สั่งได้เป็นการชั่วคราวครั้งละ     

ไม่เกิน 6 เดือน   และในกรณีเดียวกันให้สั่งช่วยปฏิบัติราชการได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

                             (4)  หากมีเหตุผลความจำเป็นต้องรีบให้ช่วยปฏิบัติราชการในกรณีเดียวกันตาม (3)  เกินกว่า  2  ครั้ง  ให้เทศบาลเสนอเหตุผลความจำเป็นต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  เพื่อพิจารณา  เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติเป็นประการใดแล้วให้เทศบาลปฏิบัติตามนั้น

                        4  การสั่งให้พนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาไปช่วยปฏิบัติราชการตาม ข้อ 2 และ ข้อ 3  ให้กระทำได้  เพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในสถานศึกษาเท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่                                                   .. 2545

 

 

                                    ร้อยตำรวจเอก

(ปุระชัย  เปี่ยมสมบูรณ์)

                                                                  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล

 
 
 
 
 
 
 
 
................................................
infographics
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
บ้านหนองไฮ
E-mail
คสช
aec
ท้องถิ่นจังหวัด
เช็คอีเมล์
อำนาจเจริญ
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงาน กพ.
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
OTOP
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ททท
สสส
ดูทีวีออนไลน์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์